برگزاری یازدهمین جلسه کمیسیون مشترک همکاریهای تجارتی، اقتصادی، فنی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران

۷ -۸ نوامبر سال جاری جلسه یازدهم کمیسیون مشترک همکاریهای تجارتی، اقتصادی، فنی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران برگزار گردید.
ریاست هیئتهای رسمی کمیسیون مشترک همکاریهای تجارتی، اقتصادی، فنی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران را جناب آقای عثمانعلی عثمانزاده ، وزیر انرژی و ذخایر آبی جمهوری تاجیکستان و جناب آقای حمید چیت چیان ، وزیر محترم نیروی جمهوری اسلامی ایران بر عهده داشتند.
طی دو روز طرفین مسائل مربوط به تحکیم همکاریها در بخشهای  تجارت و اقتصاد، حمل و نقل و ارتباطات ،آب و انرژی، معارف و فرهنگ ، تکمیل زمینه های شرطنامه ای و حقوقی و دیگر جنبه های روابط دو کشور را بررسی کردند.
ضمن سخنرانی، رئیس جانب تاجیکی کمیسیون جناب آقای عثمانعلی عثمانزاده به ارزشمند بودن همکاری با ایران بویژه در حوزه انرژی و آب ، حائز اهمیت بودن نیروگاههای “سنگ توده -۲″ و ” استقلال” که ارتباط شمال و جنوب تاجیکستان را در فصل زمشتان برقرار نموده است، اشاره کرد.
منبع :http://www.tajembiran.tj/fa/