اقتصاد تاجیکستان

1469713514_somoni_0

 

 

  • واحد پول :

واحد پول رسمی تاجیکستان سامانی بوده و هر دلارآمریکا در تاریخ نوشته شدن این مطلب ( هشتم امرداد ماه ۱۳۹۵) برابر با حدود۷/۹ سامانی میباشد.
تصاویر منقوش بر روی اسکناسهای سامانی تاجیکستان به ترتیب عبارتند از :
میرزا تورسون زاده شاعر و ادیب بر روی یک سامانی
شیرین شاه شاه تیمور چهره سیاسی اوایل دوران تاجیکستان شوروی بر روی سه سامانی
صدر الدین عینی نویسنده ، پزوهشگر و چهره نامدار اجتماعی و سیاسی تاجیک در قرن بیستم بر روی بر روی پنج سامانی
میر سید علی همدانی عارف زاده همدان و متوفی در ختلان تاجیکستان بر روی ده سامانی
ابوعلی سینا دانشمند نامدارعالم شرق بر روی بیست سامانی
باباجان غفوروف تاریخدان و پژوهشگر تاجیکستان شوروی بر روی پنجاه سامانی
امیر اسماعیل سامانی بنیانگذار سلسله سامانیان بر روی صد سامانی
نصرت الله مخصوم از رئیس جمهوران اولیه تاجیکستان شوروی بر روی دویست سامانی
ابوعبدالله رودکی پدر شعر فارسی بر روی پانصد سامانی.