لغو ویزا فرودگاهی در فرودگاه دوشنبه

 

به اطلاع مسافرین محترم میرساند :

ویزا فرودگاهی در فرودگاه دوشنبه تا اطلاع ثانوی لغو گردیده است . خواهشمنداست برای دریافت ویزا تاجیکستان به سفارت جمهوری تاجیکستان درتهران و یا دفتر سفارت جمهوری تاجیکستان در مشهد مراجعه نمایید .